Kvalitets- och miljöpolicy

 

Synologen är en medlemsorganisation med en central ledning som hjälper medlemmarna
att driva utvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi mervärden som gör att vi stärker
vår position och konkurrenskraft som en sammanslutning av experter.

 

Vårt mål är att hjälpa varje kund att hitta den bästa synlösningen för just deras behov
– från första kundkontakt till slutleverans av produkt och tjänst. Vi ska möta kundens
behov och önskemål med ärlighet, respekt och intresse.

 

Vi ska genom rätt metoder, verktyg och kontakter säkra att vår verksamhet uppfyller
ställda krav och förväntningar både ur kvalitets- och miljöhänseende.

 

Vårt erbjudande av kvalitativ synvård åstadkommer vi genom fortlöpande
vidareutbildning, en lång samlad branscherfarenhet och stor yrkeskunskap.

 

Genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapar vi förtroende för vår verksamhet
hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi strävar efter att införliva miljöfrågorna
i alla delar av vår verksamhet och har som åtagande att skydda miljön och långsiktigt arbeta
mot en hållbar utveckling genom:

 

Avfallsminskning

Minskad energiförbrukning

Minskad kemikalieanvändning

Att minimera användningen av fossila bränslen inom transporter

 

Förutom ovan nämnda åtaganden strävar vi efter att förlänga livslängden på de glasögon vi säljer.
Detta gör vi genom att reparera trasiga glasögon där så är möjligt och genom att samla in begagnade glasögon
och skänka dem till hjälporganisationer som arbetar för att de som inte själva kan införskaffa synhjälpmedel får hjälp att se.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och ser miljölagstiftningen som en miniminivå.​